Privacy en dossier

Privacyverklaring

Systeemtherapeuten zijn gehouden aan een beroepsgeheim dat betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Ook uw zorgverzekeraar krijgt geen informatie.

Voor de behandeling is het nodig en wettelijk verplicht (WGBO) dat, uw therapeut, een dossier aanmaakt. In dit dossier staan aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Het kan zijn dat het dossier ook gegevens bevat die voor uw behandeling nodig zijn en die, na uw toestemming, zijn opgevraagd bij andere zorgverleners zoals bv. de huisarts. Het dossier is een papieren dossier. De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.
  • In geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid, belet of overlijden van uw therapeut worden dossiergegevens gebruikt zodat de aangestelde waarnemer (collega therapeut) contact met u kunt opnemen om eventuele doorgang van de therapie bij waarnemer overeen te komen of therapie af te sluiten.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier is nodig voor de financiële administratie, facturatie. Op de factuur staan je naam, adres, de datum van het consult, een korte omschrijving en de kosten.

Als uw gegevens op andere wijze worden gebruikt dan zal ik uw hierover eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Er is wettelijk vastgelegd in de WGBO dat uw dossier 20  jaar bewaard dient te worden. Indien uw dit niet wilt kan uw een verzoek indienen om het dossier te vernietigen (recht op verwijdering of vernietiging).

Zie voor specifiekere uitleg het Privacy reglement Privacyreglement van de Herengracht Praktijk voor Gezin en Relatie.

Bij het aangaan van een behandelrelatie stemt uw automatisch in met dit beleid wat zorgvuldig is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

U kunt hier ook het Klachtenreglement vinden.

U kunt hier ook de privacyuitleg vinden over de verwerking van uw gegevens die u via deze website achterlaat.